หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ ๓๓๑

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ ๓๓๑

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ รศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ร่วมแสดงความยินดีกับทางคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ในโอกาสที่

” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN – QA) ระดับอาเซียน ครั้งที่ ๓๓๑ โดยมี รศ.ดร.ทพ.ทรงชัย ฐิตโสมกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ ดร.ทพ. จิรายุ เรืองรุ่งโสม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิเทศสัมพันธ์ และรศ.ดร.ทพญ.อังคณา เธียรมนตรี ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ขอขอบคุณ ศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. , รศ. ดร.ทพญ. ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี อดีตรองคณบดีฝ่ายวิจัยและการศึกษาหลังปริญญา และ รศ.ดร.ทพ. อุดม ทองอุดมพร อดีตรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์และทีมงาน ที่ร่วมกันผลักดันให้หลักสูตรพัฒนาอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

Search