แสดงความยินดีกับบุคคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์

แสดงความยินดีกับบุคคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดี กับ

นางสาวนัตยา สุวรรณละออง พนักงานทางการแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ “ ชำนาญงาน ” 

ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการประชุมครั้งที่7/2566

Search