แสดงความยินดีกับบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

แสดงความยินดีกับบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
      คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการประชุมครั้งที่5/2566 ดังนี้
 
1. พว.อารยา ทองมาก
  • พยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ” ชำนาญการ “
 
2. พว.ปิยนุช ธรรมพุธโธ
  • พยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ” ชำนาญการ “
3. ว่าที่ร้อยตรีมงคล ทองเพชรคง
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
  • ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ” ชำนาญการ “

Search