โครงการอบรมทันตแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์ทันตแพทย์ ( Teaching and Learning )

โครงการอบรมทันตแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์ทันตแพทย์ ( Teaching and Learning )

ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมทันตแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์ทันตแพทย์ ( Teaching and Learning )

บรรยายในหัวข้อ “ Competency based learning and its implementation for better results “ โดย ดร.วีรภัทร์ สุขศิริ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ และ ZOOM MEETING ID : 97228470442 Passcode : 683018

You’re invited to join the Teaching and Learning Program, which will be held on wednesday, 27 September 2023 at 1 p.m. – 3 p.m. The lecture on the topic of “Competency based learning and its implementation for better results” will be delivered by Dr. Veeraphat Suksiri from Educational and Psychological Test Bureau, Srinakharinwirot University. The lecture will be given at Meeting room 1, 7th floor, building 3, Faculty of Dentistry and via ZOOM MEETING ID : 97228470442 Passcode : 683018.

Search