โครงการอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ทันตแพทย์ ( Teaching and Learning )

โครงการอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ทันตแพทย์ ( Teaching and Learning )

ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ทันตแพทย์ ( Teaching and Learning )

บรยายในหัวข้อ ” Overview of the assessment and standardization in dental education

โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์.พญ.รสวันต์ อารีมิตร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ และ ZOOM MEETING ID : 98820614138 Passcode : 227040

Search