โครงการอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ทันตแพทย์ ( Teaching and Learning )

โครงการอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ทันตแพทย์ ( Teaching and Learning )

ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ทันตแพทย์ ( Teaching and Learning )

บรยายในหัวข้อ ” Concepts and approaches used in the assessment of competency based education ”

โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.วีรภัทร์ สุขศิริ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ และ ZOOM MEETING ID : 969 3500 1422 Passcode : 817925

Search