โครงการอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ทันตแพทย์ ( Teaching and Learning )

โครงการอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ทันตแพทย์ ( Teaching and Learning )

ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษาสำหรับอาจารย์ทันตแพทย์ ( Teaching and Learning )

บรยายในหัวข้อ  ” Develiping rubric criteria with constructive alignment ”

โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับเกียรติจากวิทยากร รองศาสตราจารย์.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ และ ZOOM MEETING ID : 94148555336 Passcode : 558561

Search