ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับโครงการวิจัยเครื่องมือแพทย์”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับโครงการวิจัยเครื่องมือแพทย์”

สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับโครงการวิจัยเครื่องมือแพทย์”  วิทยากรโดย รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช  ประธานชุดเครื่องมือแพทย์คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

วันศุกร์ที่ 19 มี.ค. 64 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 3 หรือ โปรแกรม ZOOM
ลงทะเบียนผ่าน Link: https://qrgo.page.link/Gm2aP หรือ QR Code ภายในวันที่ 12 มี.ค. 64 (จัดส่ง ID ZOOM และ Passcode ผ่าน E-mail)

Search