ทีมบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมงานประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับนานาชาติ ณ Faculty of Odonto-Stomatology, Can Tho University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม

ทีมบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมงานประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับนานาชาติ ณ Faculty of Odonto-Stomatology, Can Tho University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม
   เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการศึกษาหลังปริญญา รศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ ผศ.ทพ. ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา เดินทางเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับนานาชาติ International Health Sciences Conference 2022: Emerging Dental Technologies and Interdisciplinary Dentistry โดยมี รศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง และ ผศ.ทพ. ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (Keynote speaker) บรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการดังกล่าว
 
   ในโอกาสนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. นำโดย ศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดี ได้รับเกียรติเข้าร่วมพบปะหารือเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับ Assoc.Prof.Nguyen Trung Kien อธิการบดี Can Tho University of Medicine and Pharmacy, Vietnam และ Assoc.Prof.Dr. Truong Knut Khue คณบดี Faculty of Otdonto-Stomatology พร้อมด้วยคณะทีมบริหารมหาวิทยาลัย และทีมบริหารของคณะ
 
    นอกจากนี้ ทีมบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ ซึ่งมีความสามารถและผลการเรียนที่โดดเด่น และมีความสนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเวียดนามกว่า 19 รา

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
Email

Search