ปฏิทินกิจกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. สำนักงานบริหารคณะ
งานการศึกษา ED
งานคลังและพัสดุ SU
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ IT
งานบริหารทรัพยากรบุคคล HR
หน่วยนโยบายและแผน และประกันคุณภาพ PQA
หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย RD
 
2. กลุ่มวิชาการ
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว OB
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ PS
สาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน PV
สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์ CO
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก OD
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล OS
3. กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม
ศูนย์วิจัยกลางทางทันตกรรม RD
สถานวิจัย
 ศูนย์วิจัยเนื้อเยื่อเพื่อกะโหลกศีรษะ ใบหน้า และขากรรไกร COE
ศูนย์วิจัยโรคที่พบบ่อยในช่องปากและวิทยาการระบาด COE
สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ RD
หน่วยวิจัยทางทันตกรรม RD
4. กลุ่มงานพันธกิจเพื่อสังคม
งานสื่อสารองค์กร CC
ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้และการศึกษาต่อเนื่อง ROHC
โรงพยาบาลทันตกรรม
งานอาคาร วิศวกรรม และซ่อมบำรุง EN
ฝ่ายรักษาพยาบาล HOS
 

Search