คณะทันตแพทยศาตร์ ม.อ. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

คณะทันตแพทยศาตร์ ม.อ. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
คณะทันตแพทยศาตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) (Mock up) ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 เพื่อค้นหาโอกาสในการพัฒนา และเตรียมความพร้อมการยื่นขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และการเข้าสู่โครงการ EdPEx300 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และผู้ตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ

Search