คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา

ด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์  สังกัดงานอาคาร วิศวกรรมและซ่อมบำรุง 


1.ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง

  • ตำแหน่ง        ตำแหน่งช่างเทคนิค
  • อัตราค่าจ้าง   อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,200 บาท  และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท/เดือน  จำนวน  1  อัตรา

2. กำหนดการรับสมัคร

  • ตั้งแต่บัดนี้  –  24 เมษายน  2564             รับสมัคร
  • วันที่  27 เมษายน  2564             ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร

  • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้สาขาช่างก่อสร้าง  สาขาช่างโยธาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี บริบูรณ์  แต่ไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

4. สถานที่รับสมัครและติดต่อสอบถาม

  • ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคลคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ชั้น 3  อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์  โทร. 0-7428-7518  ในวันและเวลาราชการ ยกเว้น วันสุดท้ายของการรับสมัคร  จะปิดรับสมัครเวลา 15.00  น.
denthr_tech

Search