สายตรงคณบดี

ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Email : deandentpsu@yahoo.com

Search