สายตรงคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ. ทรงชัย ฐิตโสมกุล
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Email : songchai.t@psu.ac.th

Search