รศ.ดร.ทพญ.ศศิวิมล เสนาะกรรณ์

รศ.ดร.ทพญ.ศศิวิมล เสนาะกรรณ์

Assoc.Prof.Dr.Sasiwimol Sanohkan, D.D.S., Ph.D.
Lecturer

Education

2014 – Diplomate,Thai Board of Prosthodontics
2011 – Ph.D., Mahidol University, Thailand
2007 – Master of Science (Prosthodontics), Prince of Songkla University, Thailand
2006 – Graduate Diploma in Clinical Science (Maxillofacial Prosthodontics), Mahidol University, Thailand
1999 – Graduate Diploma in Clinical Science (Prosthodontics), Chulalongkorn University, Thailand
1995 – DDS., Chulalongkorn University, Thailand

Contact address
Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Dentistry,
Prince of Songkhla University, Hatyai, Songkla, 90112
Telephone:
Email address :

Publication 
1. Srithavaj T, Wijitworawong A, Kharel A, Sanohkann S, Santawisuk W. Attachment use in designing a stable facial prosthesis: A new clinical and technical report. Mahidol Dent. J. Vol.26, 2006, 337-343.
2. Srithavaj T, Chotprasert N, Wijitworawong A, Hovichitr W, Sanohkann S. Restoration of large facial prosthesis with a connection to the intraoral prosthesis: A case report. Mahidol Dent. J. Vol.26, 2006, 351-359.
3. ศศิวิมล เสนาะกรรณ์, สุพาณี บูรณธรรม, เล็กสีคง. การเสริมความแข็งแรงฐานฟันเทียมอะคริลิก ด้วยเส้นใยไหม. ว.ทันต มหิดล ปีที่ 24 เล่มที่ 3, 2550, 195-204.
4. Chotprasert N, Srithavaj T, Sanohkan S, Visuttiwattanakorn S. Implant Retained Orbital Prosthesis Using Console Abutment: a case report. Mahidol Dent. J. Vol.27(3), 2007,231-236.
5. Sanohkan S, Urapepon S, Harnirattisai C, Sirisinha C, Sunintaboon P. Shear bond strength between autopolymerizing acrylic resin and Co-Cr alloy using different primers. Dental Materials Journal, 31(5):765-771, 2012.
6. Peampring C, Sanohkan S. Effect of Thermocycling on Flexural Strength and Weibull Statistics of Machinable Glass–Ceramic and Composite Resin. Journal of Indian Prosthodontist Society, 2013: 14 (4): 376-380.
7. Sanohkan S, Kukiattrakoon B, Larpboonphol N, Sae-Yib T, Jampa T, Manoppan S. The effect of various primers on shear bond strength of zirconia ceramic and resin composite. Journal of Conservative Dentistry, 2013: 16 (6): 499-502.
8. Sasiwimol Sanohkan, Boonlert Kukiattrakoon, Chaimongkon Peampring. Tensile bond strength of facial silicone and acrylic resin using different primers. Journal of Orofacial Sciences. 2017: 9 (1): 48-51.
9. Chaimongkon Peampring, Juthatip Aksornmuang, and Sasiwimol Sanohkan. In vitro fracture resistance of composite-resin-veneered zirconia crowns. Journal of Conservative Dentistry. 2017: 20 (4): 225–229.
10. นารินทร์ แก้วบัวสา, ศศิวิมล เสนาะกรรณ์. ฟันเทียมคร่อมรากฟันเทียมในผู้ป่วยเอกโตเดอร์มัลดิสเพลเซียที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ : รายงานผู้ป่วย. ว.ทันต.สงขลานครินทร์, ปี ที่ 7ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2562 หน้า 56-70.
11. Pokpong Amornvit, Dinesh Rokaya, Sasiwimol Sanohkan. Applications of PEEK in Implant Retained Finger Prosthesis. Journal of International Dental and Medical Research. 2019: 12 (4): 1609-1609. (scopus)
12. Pokpong Amornvit, Sasiwimol Sanohkan. The Accuracy of Digital Face Scans Obtained from 3D Scanners: An In Vitro Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019: 16(24): 5061. (scopus / ISI Q1)
13. Pokpong Amornvit , Sasiwimol Sanohkan , and Chaimongkon Peampring. Studying the Optical 3D Accuracy of Intraoral Scans: An In Vitro Study. Journal of Healthcare Engineering. 2020: Article ID 5739312, 1-9. (scopus / ISI Q2)
14. Dittaya Charoenkijkajorn, Sasiwimol Sanohkan. The Effect of Nano Zinc Oxide Particles on Color Stability of MDX4-4210 Silicone Prostheses. European Journal of Dentistry. Published online: 2020-09-08. (scopus)
15. Petkosit, P and Sanohkan, S. The Effect of Curing Pressure on Shear Bond Strength of Zirconia to Resin Cement. OPEN DENTISTRY JOURNAL. 2020, 15 , 410-416. (scopus / ISI Q3)
16. P. Amornvit, D. Rokaya, C. Peampring and S. Sanohkan, “Confocal 3d optical intraoral scanners and comparison of image capturing accuracy,” Computers, Materials & Continua, vol. 66, no.1, pp. 303–314, 2021. (scopus / ISI Q2)
17. Amornvit P, Rokaya D and Sanohkan S. Comparison of Accuracy of Current Ten Intraoral Scanners. BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL. Article Number: 2673040 Published: Sep 13 2021. (scopus / ISI Q2)
18. Kongkon, P; Pichayakorn, W and Sanohkan, S. Novel Deproteinized Natural Rubber Latex Adhesive Used in Extraoral Maxillofacial Prostheses. SAINS MALAYSIANA. 2021, 50 (11) ,3383-3394. (scopus / ISI Q4)
19. Amornvit, P., Rokaya, D., Sapkota, D., Sanohkan, S. Oral and Craniofacial Anomalies of Fraser Syndrome:Prosthetic Management. Kathmandu University medical journal (KUMJ), 2022, 20(79), pp.391–395 (scopus)
20. Paweena Kongkon, Wiwat Pichayakorn, Sasiwimol Sanohkan. Evaluation of in vivo bond strength and skin irritation test for new skin adhesive. Journal of Oral Biology and Craniofacial Research. 13 (2023) 731–738.

 Conference and Proceeding

Search