ผศ.ทพ.จักรี องค์เทียมสัคค์

ผศ.ทพ.จักรี องค์เทียมสัคค์
Asst.Prof.Dr.Chakree Ongthiemsak, D.D.S.
Lecturer
 

Education

2013 – Diplomate,Thai Board of Prosthodontics
M.Sc.(Prosthodontics),Chulalongkorn University, Thailand
DDS, Prince of Songkhla University, Thailand

Contact address
Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Dentistry,
Prince of Songkhla University, Hatyai, Songkla, 90112
Telephone: +66-(0)7428-7569
Email address :

Publication
1. Benjakul P, Chuenarrom C, Ongthiemsak C. Flaxibility and hardness of dental stainless steel wrought wires used in Thailand. J of Oral Science 2001;V.43 No.1:15-19.
2.Ongthiemsak C, Mekayarajjananonth T, Winkler S, Boberick KG. The effect of compressive cyclic loading on retention of a temporary cement used with implants. J Oral Implantol. 2005;31(3):115-20.
3. จักรี องค์เทียมสัคค์ ไพฑูรย์ ดาวสดใส จรรยา ชื่นอารมณ์ พจนรรถ เบญจกุล. แนวทางการควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำเพื่อลดการเสี่ยงฟันสึกของผู้ใช้บริการ ว.ทันต.สงขลานครินทร์,  4(2):1-13, 2559.
4. จักรี องค์เทียมสัคค์, ไพฑูรย์ ดาวสดใส, จรรยา ชื่นอารมณ์. ค่าพีเอชวิกฤติของน้ำในสระว่ายน้ำต่อความเสี่ยงฟันสึก. ว.ทันต.สงขลานครินทร์,  4(2):28-36, 2559.
5. อัศวิน หวังเกียรติขจร, จักรี องค์เทียมสัคค์. การบูรณะฟันในคนไข้ที่เป็นแผ่นรองข้อต่อขากรรไกรเคลื่อนชนิดเข้าที่ได้เอง. ว.ทันต.สงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2560, หน้า 57-67. (TCI 2)
5. Chakree Ongthiemsak, Panita Chantanawilas, Kanwara Vilamas, Jiroj Maharat, Chutatip Losithong, Tanchanok Raknganchang, Thanyaphurt Utamavatin, Bussara Pongsermsuk. Color Analysis and Tooth Shades among Maxillary Anterior Teeth and Premolars in Thai Population. The Journal of The Dental Association of Thailand. 2011:71(2):102-110. (TCI 2)
6. Kaewbuasa, N. and Ongthiemsak, C. Effect of different arch widths on the accuracy of three intraoral scanners. Journal of Advanced Prosthodontics. 2021:13(4):205-215. (scopus / ISI Q4)
7. Sakaorat Pattamavilai and Chakree Ongthiemsak. Accuracy of intraoral scanners in different complete arch scan patterns. Journal of Prosthetic Dentistry, 2022, Article in press (Scopus / ISI Q1)
8. Pattamavilai, S., Ongthiemsak, C. Accuracy of intraoral scanners in different complete arch scan patterns. Journal of Prosthetic Dentistry. 2022 (article in press)
9. Sombun, S., Ongthiemsak, C. In vitro study of the accuracy and efficiency of wireless intraoral scanners at various battery levels. Journal of Dentistry, 138, 104686, 2023.

Search