ของแสดงความยินดีกับบัณฑิตเข้ารับรางวัลทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริธรรมดีเยี่ยมจากกองทุน ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์อิศระ – ทันตแพทย์หญิงขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์ของแสดงความยินดีกับบัณฑิต

ของแสดงความยินดีกับบัณฑิตเข้ารับรางวัลทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริธรรมดีเยี่ยมจากกองทุน ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์อิศระ – ทันตแพทย์หญิงขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์ของแสดงความยินดีกับบัณฑิต
              เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ทพญ.กชกร จงฐิตินนท์ บัณฑิตจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เข้ารับรางวัลทันตแพทยศาสตรบัณฑิตผู้มีจริธรรมดีเยี่ยมจากกองทุน ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์อิศระ – ทันตแพทย์หญิงขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์ จากศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

        ในงานประชุมวิชาการ ครบรอบ 55 ปี การสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  ซึ่งกองทุน ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์อิศระ – ทันตแพทย์หญิงขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์ เป็นกองทุนฯ ที่มอบให้กับบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้ ควบคู่กับการมีจริยธรรมดีเยี่ยม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นต่อไป

Search