อีกก้าวสำคัญของความสำเร็จทางการศึกษา

อีกก้าวสำคัญของความสำเร็จทางการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้รับการรับรองผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 331

โดย ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) นั้นเป็นกลไกสำคัญที่ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษา เน้นการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอาเซียน ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์เราจะมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษาอย่างนี้เสมอไป

Search