โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ เปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ เปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566
    โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 18 – 40 ปี และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ จากทันตแพทยสภาร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 15 (1 ปี) รับจำนวน 40 คน
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (2 ปี)  รับจำนวน 20 คน
 
รายละเอียดของหลักสูตร 
 https://dentpsu.fintechinno.com/dent…/recruitment-notice 
 
สอบถามเพิ่มเติม
โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
โทร. 074-211050
 (เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
แชร์บทความนี้
Facebook
Twitter
Email

Search