โรงพยาบาลทันตกรรม จัดเวทีนำเสนอผลงานคุณภาพ CQI ของบุคลากรสายสนับสนุน

โรงพยาบาลทันตกรรม จัดเวทีนำเสนอผลงานคุณภาพ CQI ของบุคลากรสายสนับสนุน
            เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดเวทีนำเสนอผลงานคุณภาพ CQI ของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1/2565 โดย ผศ.ทพ.นฤทธิ์ ลีพงษ์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้านำเสนอ จำนวน 9 เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ 1 การปรับปรุงค่า Coliforms ในระบบน้ำใช้ของโรงพยาบาลทันตกรรม โดย คุณธิติวัฒน์ ชาติดำ และ คุณพงษ์นรินทร์ แก้วสุวรรณ์
เรื่องที่ 2 การป้องกันและเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา โดย คุณปิยะนาฏ เคว็จดำ
เรื่องที่ 3 ลดปัญหาผ้าสูญหายจากการส่งผ้าซักภายนอก หน่วยเวชภัณฑ์กลาง โดย คุณจรรยา สวัสดิรักษา
เรื่องที่ 4 การปรับปรุงและการพัฒนาการนัดหมาย คลินิกนอกเวลา โดย คุณณัฐสุดา จรัสภิญโญวงศ์
เรื่องที่ 5 เจาะ Details เชิงลึก วิเคราะห์ Med error โดย ภญ. พนิตา พร้อมมูล
เรื่องที่ 6 บริการทันตกรรมที่ปลอดภัยในคลินิกนักศึกษา โดย คุณสวารินทร์ ยอดแก้ว
เรื่องที่ 7 ลดความผิดพลาดการติดเครื่องมือตรวจการนอนหลับ โดย คุณพิกุล ชโนวรรณะ
เรื่องที่ 8 ซองผ้าประหยัดกว่า โดย คุณรอกีเย๊าะ ยือแร
เรื่องที่ 9 การควบคุมคุณภาพของแผ่นรับสัญญาภาพรังสี (Imaging Plate) โดย คุณบุญเชื่อม จันทร์รักษ์
 
ในครั้งนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 
เรื่อง “ลดความผิดพลาดการติดเครื่องมือตรวจการนอนหลับ” โดย คุณพิกุล ชโนวรรณะ คลินิกรวม 1
และผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 เรื่อง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เรื่องที่ 5 “เจาะ Details เชิงลึก วิเคราะห์ Med error”
โดย ภญ. พนิตา พร้อมมูล หน่วยเภสัชกรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เรื่องที่ 8 “ซองผ้าประหยัดกว่า” โดย คุณรอกีเย๊าะ ยือแร คลินิกรวม 1
 
        ในการจัดเวทีนำเสนอผลงานคุณภาพในครั้งนี้ ทำให้บุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลทันตกรรม ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการหาโอกาสพัฒนา วิเคราะห์สาเหตุและพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมที่จะขับเคลื่อนไปสู่การเป็นโรงพยาบาลคุณภาพต่อไป
 
share this story
Facebook
Twitter
Email

Search