ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการประกวดผลงานวิชาการ  งานประชุมวิชาการ “The 10th Annual Meeting of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand”

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการประกวดผลงานวิชาการ  งานประชุมวิชาการ “The 10th Annual Meeting of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand”
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลังปริญญา หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน ควบปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการประกวดผลงานวิชาการ (หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านควบหลักสูตรปริญญาโท)  ในงานประชุมวิชาการ “The 10th Annual Meeting of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand” ประจำปี 2565 โดย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 
ทพญ.ภรณ์ทิพย์ ตั้งธนะวัฒน์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในผลงาน High-frequency Mechanical Vibration (HFV) Combined with Light Orthodontic Force Enhanced Tooth Movement with Minimal Root Resorption in Rat Models
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา  ศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล และ รศ.ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี
การศึกษานี้จะช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคนิคในการเคลื่อนฟัน ในทันตกรรมจัดฟันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในคนไข้ที่มีความเสี่ยงรากฟันละลาย
ทพ.ปรัชญ์ชวิน เหลาหชัยอรุณ ได้รับรองรางวัลชนะเลิศ ผลงาน การศึกษาการกระจายความเค้น และการเคลื่อนที่ของฟันตัดซี่กลางบน ขณะให้แรงเคลื่อนฟันออกจากเบ้าฟัน ด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบใส ร่วมกับตัวยึดคอมโพสิตรูปแบบต่าง ๆ โดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ทพ.บัญชา สำรวจเบญจกุล
ซึ่งผลงานมีประโยชน์และความน่าสนใจเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทันตแพทย์จัดฟัน ในการเลือกใช้ตัวยึดคอมโพสิต สำหรับการจัดฟัน ด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบใส

share this story

Facebook
Twitter
Email

Search