คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 16th IDCMR Congress จัดขึ้นโดย Coorg Institute of Dental Sciences สาธารณรัฐอินเดีย

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 16th IDCMR Congress จัดขึ้นโดย Coorg Institute of Dental Sciences สาธารณรัฐอินเดีย
      คณะผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ทพ. อุดม ทองอุดมพร รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการศึกษาหลังปริญญา เดินทางเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 16th International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) conference ภายใต้หัวข้อ “Artificial Intelligence in the Digital Era: Reinventing Dentistry” ดำเนินงานโดย Coorg Institute of Dental Sciences (CIDS) ณ Coorg Institute of Dental Sciences เมืองคูร์จ สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2565
 
      ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมด้านวิชาการต่าง ๆ อาทิ Keynote and Main Speakers Session การนำเสนอ Oral และ Poster Presentation และ Scientific workshops ทั้งนี้ คณะผู้บริหารจากคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ร่วมเป็นเกียรติในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (IDCMR Council meeting) ร่วมกับตัวแทนผู้บริหารในเครือสถาบันสมาชิกความร่วมมือทางทันตแพทยศาสตร์ในลุ่มแม่น้ำโขง (International Dental Collaboration of Mekong River Region) จากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และสาธารณรัฐอินเดีย พร้อมทั้งได้รับเกียรติร่วมงานเลี้ยงรับรอง Cultural Evening and Gala Dinner ณ Aglaonema Hotels and Resorts

share this story

Facebook
Twitter
Email

re

Search