หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จับมือทำ Systematic review and Meta-analysis” (ครั้งที่ 1)

หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จับมือทำ Systematic review and Meta-analysis” (ครั้งที่ 1)
     หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จับมือทำ Systematic review and Meta-analysis” (ครั้งที่ 1) วิทยากรโดย อ.ดร.นพ.พิชญุตม์ ภิญโญ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าของเพจ PureYo’ s Clinical Research Academy และ ผู้ช่วยวิทยากรโดย คุณภาคภูมิ วงศ์ยี่กุล โครงการนี้ ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.

share this story

Facebook
Twitter
Email

Search