รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดอนุสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์

รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดอนุสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์  สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จำนวน 1 อัตรา   โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้


1.ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง

ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ อัตราค่าจ้าง เดือนละ 31,500  บาท

2. กำหนดการรับสมัคร

  • ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564 รับสมัครทาง  https://resume.psu.ac.th/
  • วันที่  2  ธันวาคม 2564    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ ได้รับวุฒิบัตร/อนุมัติบัตรทางสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
  • มีความใฝ่รู้ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

4. สถานที่รับสมัครและติดต่อสอบถาม

  • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของ https://resume.psu.ac.th/และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร  สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โทร. 0 7428 7518
  • ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท โดยโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าบัญชี  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 565-493-130-2 ชื่อบัญชี โครงการกิจกรรมต่าง ๆ คณะทันตแพทยศาสตร์ และปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำที่กำหนด  และส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมมาที่  E-mail :  sutasinee.n@psu.ac.th  พร้อมเก็บหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมไว้  ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่แจ้ง     การชำระค่าธรรมเนียมทางเว็บไซต์ที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์สอบ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันเวลาที่กำหนด

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร 

1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  จำนวน  1  รูป

2.สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน 1  ฉบับ

3.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1  ฉบับ

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

5.สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ   1   ฉบับ

6.ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน   จำนวน   1  ฉบับ

7.ใบแสดงการผ่านเกณฑ์ทหาร (เพศชาย) จำนวน 1  ฉบับ

8.หนังสือแสดงผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ PSU TEP หรือเทียบเท่า

9.เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ

endodontics_151064

Search