ทันตแพทย์สภา ตรวจประเมินสถานที่การเรียนการสอนหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง 2 ปี

ทันตแพทย์สภา ตรวจประเมินสถานที่การเรียนการสอนหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง 2 ปี
     เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ต้อนรับคณะอนุกรรมการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์จากทันตแพทยสภา ประกอบด้วย ผศ.ทพ.ดร.ณัฐวุธ แก้วสุทธา (ประธานอนุกรรมการ) ศ.คลินิก.นพ.ทพ.ดร.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ (อนุกรรมการ) ทพญ.ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง (อนุกรรมการ) ทพญ.ศิริรัตน์ รัศมีโสรัจ (อนุกรรมการ) ผศ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์สกุล (อนุกรรมการและเลขานุการ) และ นางสาวจันทร์เจริญ รอดพยันต์ (ผู้ช่วยเลขานุการ) ในการเข้าตรวจประเมินหลักสูตรฯ เพื่อให้ความเห็นชอบหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง 2 ปี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ทพ.นฤทธิ์ ลีพงษ์ รองคณบดี โรงพยาบาลทันตกรรม ในการกล่าวต้อนรับคณะผู้ประเมินฯ โดยมี อ.ทพ.สิทธิโชค เตียวอนันต์ (ประธานบริหารหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์) ผศ.ทพญ.มะลิ นิยมบัณฑิต (กรรมการ) อ.ดร.ทพ.ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี ทพญ.วิญญรักษ์ ปาละสุวรรณ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ร่วมให้ข้อมูลประกอบการตรวจประเมินฯ เสนอสรุปผลการจัดการศึกษาและการดำเนินงานของหลักสูตรฯ พร้อมนำคณะผู้ตรวจประเมินเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอน ณ คลินิกต่าง ๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
Email

Search