คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. และ FACULTY OF ODONTO – STOMATOLOGY, CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY ประเทศเวียดนาม ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. และ FACULTY OF ODONTO – STOMATOLOGY, CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY ประเทศเวียดนาม ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ
         เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ FACULTY OF ODONTO – STOMATOLOGY, CAN THO UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY ประเทศเวียดนาม ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ
         คณะทันตแพทยศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดี  พร้อมกับ รศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ และอ.ทพญ.พรนัชชา อินทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ร่วมต้อนรับ Assoc.Prof.Dr. Thao   Thi   Do รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และทีมนักศึกษา จาก Faculty of Odonto- Stomatology Can Tho University of Medicine and Pharmacy ประเทศเวียดนาม
        ในการนี้ทั้งสองสถาบันได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการวิจัยในอนาคต

Search