คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดปี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดปี ประจำปีการศึกษา 2565
ขยายระยะเวลาการเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  เปิดรับสมัครตลอดปี  ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565
– สาขาวิชาเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ (ป.โท)  
– สาขาวิชาปริทันตวิทยา (ป.โท)
– สาขาอายุรศาสตร์ช่องปาก (ป.บัณฑิต, ป.โท)
– สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความปวดช่องปากใบหน้า (ป.โท)

Search