ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 และนักศึกษาหลังปริญญา ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ กิจกรรม QA Monthly Talk ครั้งที่ 1

ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 และนักศึกษาหลังปริญญา ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ กิจกรรม QA Monthly Talk ครั้งที่ 1
ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 – 6 และนักศึกษาหลังปริญญา 
ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ จากวิทยากรมากความสามารถ รศ.ดร. นพพล วิทย์วรพงศ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อดังต่อไปนี้
 
หัวข้อ เศรษฐศาสตร์และบริการทันตกรรม: ทฤษฎีและเรื่องเล่าจากงานวิจัย
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7, ห้องบรรยาย 3 ชั้น 6 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 5
 
หัวข้อ Social Return on Investment (SROI): เครื่องมือในการประเมินโครงการ
วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 และห้องประชุม 5 ชั้น 7
 
สมัครเข้าร่วมอบรม
ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
ติดต่อสอบถามที่ นางสาวกนกวรรณ สุวรรณรัตน์
โทร. 7523
E-mail: kanokwan.s@psu.ac.th
share this story
Facebook
Twitter
Email

Search