งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 
      คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ในชื่องานว่า “วันสดใส วัยเกษียณ” เพื่อแสดงความขอบคุณ และประกาศคุณงามความดี ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ปฏิบัติงานมาจนครบเกษียณอายุราชการ โดยคณบดี ศ.ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล กล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่คณาจารย์ และบุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 10 ท่าน ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ สร้างสมคุณงามความดี ทุกท่านคืออัญมณีที่สำคัญของคณะฯ ภายในงานมีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ วีดิทัศน์ความประทับใจ การแสดงจากบุคลากร และนักศึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้งและความอบอุ่น และผู้ร่วมงานทุกท่านก็ได้ร่วมกันมอบดอกไม้และของที่ระลึก ที่ตั้งใจและเตรียมมาเป็นอย่างดี งานจัดขึ้น ณ ลานชั้น B สโมสรนักศึกษา อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
 
      ขอขอบคุณทีมงานที่จัดงานเกษียณในครั้งนี้ ผู้เกษียณทุกท่าน และผู้ร่วมงานทุกท่านที่ช่วยมาสร้างรอยยิ้ม และความสุข

Search