การขอประวัติการรักษาต้องทำอย่างไรบ้าง

ผู้ป่วยที่ต้องการขอประวัติการรักษา เพื่อไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่น หรือเพื่อนำไปประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สามารถแจ้งความประสงค์ขอประวัติการรักษา ได้ที่เคาร์เตอร์หน่วยเวชระเบียน ชั้น 1 ช่องหมายเลข 4-6 เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอประวัติการรักษา ซึ่งท่านสามารถติดต่อขอประวัติการรักษาได้ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. โดยต้องมีเอกสารประกอบดังนี้ คือ สำเนาบัตรประชาขน 1 ชุดครับ

Search