หน่วยเงินรายได้

บทบาทหน้าที่

  • หน่วยเงินรายได้ เป็นหน่วยงานในการจัดเก็บรายรับ – รายจ่าย จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้กฎระเบียบของทางราชการ มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นเอกสาร และฐานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชีเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจและวางแผนการใช้เงินในการบริหารงาน

สถานที่ตั้ง

  • โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110

พันธกิจ

  • เข้าใจและให้บริการงานการเงินที่มีคุณภาพ ถูกระเบียบเพื่อตอบสนอง ความต้องการขององค์กรและความมุ่งหวังของผู้มาใช้บริการ เชื่อมั่นและพัฒนาให้บุคลากรภายในกลุ่ม แสดงความสามารถและการตัดสินใจในการบริการ ให้กระชับรวดเร็ว สร้างคุณค่าให้กับหน่วยเงินรายได้

ปรัชญา   

  • การเงินทันสมัย เต็มใจให้บริการ พัฒนางานอย่างเป็นระบบ

วิสัยทัศน์

  • เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บเงินเงินรายได้โรงพยาบาล ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส โดยยึดระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ช่วยประสานงานและให้บริการระหว่างหน่วยงานให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อการพัฒนางานและองค์กร

จุดให้บริการรับชำระค่ารักษาพยาบาล Cashier

ช่องหมายเลข  113   คลินิกบริการทันตกรรมใน-นอกเวลาราชการ

ช่องหมายเลข  17     คลินิกคลินิกศัลยศาตร์    คลินิกความปวดใบหน้าข้อต่อขากรรไกรและการนอนกรน

ช่องหมายเลข  21     คลินิกคลินิกบัณฑิตศึกษาและเฉพาะทาง

ช่องหมายเลข  31     คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก   คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

ติดต่อสำนักงานหน่วยเงินรายได้

  • อาคาร 2 ชั้น 2 เบอร์ ติดต่อ 074-287635

แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยเงินรายได้

สาระน่ารู้ / เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Search