รางวัลและการประกันคุณภาพ

การได้รับการรับรองระดับการพัฒนา
คุณภาพขั้นที่ 2 สู่ HA

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพ HA ขั้นที่ 1-2
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการพัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้ง สู่การเป็น “โรงเรียนทันตแพทย์คุณภาพ เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์”ตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลทันตกรรมได้มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน โดยได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาปรับปรุงแนวทางในการทำงาน เพื่อเข้าสู่การรับรองการพัฒนาคุณภาพ HA ขั้นที่ 1-2 ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization)

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ผ่านการรับรองการพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 1 และ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) ซึ่งขั้นที่ 1 ได้ผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 และขั้นที่ 2 ได้ผ่านการรับรอง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นับเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมา ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย

Search