ศูนย์และคลินิก

คลินิกบริการทันตกรรม
คลินิกศัลยศาตร์
คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล
คลินิกทันตกรรม
สำหรับเด็ก
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่
คลินิกข้อต่อขากรรไกร
คลินิกบัณฑิตศึกษา
และเฉพาะทาง 1
คลินิกรังสีวิทยา
หอผู้ป่วย
ห้องผ่าตัด
ศูนย์ใบหน้าและ
ขากรรไกรประดิษฐ์

คลินิกตรวจพิเคราะห์
โรคในช่องปาก และอายุรศาสตร์ช่องปาก
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอลทางทันตกรรม

โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านทันตกรรมชั้นเลิศของภาคใต้
ที่ได้มาตรฐานระดับสากลภายในปี 2565

Dental
Update

Search