หน่วยเวชภัณฑ์กลาง

ขอบเขตการให้บริการ (Scope of Service)

ให้บริการเครื่องมือ และวัสดุทางทันตกรรมที่ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการนึ่งไอน้ำและการอบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แก๊สพลาสมา แก่หน่วยงานภายใน/ภายนอกโรงพยาบาลทันตกรรม รวมทั้งให้บริการผ้าสะอาด โดยให้บริการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ในเวลาราชการ เวลา 08.30-16..30 น. นอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-20.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30 น. ให้การสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาทันตแพทย์ สนับสนุนเครื่องมือปราศจากเชื้อและผ้าสะอาดในการออกหน่วยทันตกรรมทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ และแหล่งศึกษาดูงาน

หน้าที่และเป้าหมาย  (Purpose)

หน่วยเวชภัณฑ์กลาง เป็นศูนย์กลางงานจ่ายกลางให้บริการเครื่องมือและวัสดุทางทันตกรรมปราศจากเชื้อที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลารวมทั้งให้บริการผ้าสะอาดที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง เพียงพอ

ศักยภาพ

 • เป็นหน่วยงานเวชภัณฑ์กลางที่ให้บริการเครื่องมือทางทันตกรรมปราศจากเชื้อขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวในภาคใต้
 • มีงบประมาณและครุภัณฑ์สำหรับกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อที่เพียงพอและทันสมัย

ข้อจำกัด

 • งานบริการเครื่องมือและวัสดุทางทันตกรรมปราศจากเชื้อรวมอยู่กับการบริการผ้าสะอาด
 • ยังไม่สามารถให้บริการแบบรวมศูนย์เครื่องมือทางทันตกรรมแบบครบวงจร

ผู้รับผลงานและความต้องการที่สำคัญ

(จำแนกตามกลุ่มผู้รับผลงาน)

ลูกค้าภายใน

 • คลินิกต่าง ๆ
 • อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทันตแพทย์ นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

ความต้องการของผู้รับผลงาน

(Needs and requirement)

 • ได้รับเครื่องมือและวัสดุทางทันตกรรมปราศจากเชื้อที่ได้มาตรฐาน  ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา
 • ได้รับบริการผ้าสะอาดได้มาตรฐาน ถูกต้อง เพียงพอ
 • การประสานงานที่ดี บรรยากาศการทำงานเป็นกันเอง
 • ได้รับการสนับสนุนงานวิจัย
 • ได้รับความรู้ด้านงานจ่ายกลาง งานควบคุมการติดเชื้อ

ลูกค้าภายนอก

 • หน่วยงานภายนอก

ความต้องการของผู้รับผลงาน (Needs and requirement)

 • ได้รับบริการแบบมืออาชีพ ทั้งในด้านคุณภาพเครื่องมือทางทันตกรรมปราศจากเชื้อและคุณภาพบริการ
 • ได้รับความรู้ด้านงานจ่ายกลาง งานควบคุมการติดเชื้อ

ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ

 • ให้บริการเครื่องมือและวัสดุทางทันตกรรมปราศจากเชื้อได้มาตรฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา
 • ให้บริการผ้าสะอาดแก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และเพียงพอ
 • ความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
 • ความท้าทาย ความเสี่ยงสำคัญ จุดเน้นในการพัฒนา

ความท้าทาย

 • การพัฒนาให้เป็นงานจ่ายกลางที่ได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับ3 ในปี 2565 และ Advance HA ในปี 2566
 • มีการรวมศูนย์และให้บริการเครื่องมือทางทันตกรรมปราศจากเชื้อครบวงจรแบบมืออาชีพ
 • มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกขั้นตอนของการให้บริการเครื่องมือทางทันตกรรมปราศจากเชื้อ

จุดเน้นในการพัฒนา ( 2P Safety)

 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อของผู้รับบริการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดย

 • ควบคุมกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อให้ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน
 • มีมาตรฐานสำหรับวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single-use devices)
 • แยกพื้นที่การใช้งานสะอาดออกจากพื้นที่ปนเปื้อนและบริหารจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานงานจ่ายกลาง
 • กำหนดให้บุคลากรใส่เครื่องป้องกันตามมาตรฐานขณะปฏิบัติงาน
 • การจัดให้บุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีและการรับวัคซีนตามโปรแกรม

ผลงานกิจกรรม

การให้ความรู้การปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการเครื่องมือและผ้า ณ จุดใช้งาน โดยมีการตรวจนับเครื่องมือและผ้า ก่อนและหลังการใช้งานให้ตรงกัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565

การล้างทำความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์” ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565

วันทำฟันฟรี 21 ตุลาคม 256

 • เอกสารหน่วยงาน

จำนวนเครื่องมือ Re-sterile แต่ละคลินิก

แสดงจำนวนเครื่องมือ Re-sterile แต่ละคลินิก

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยเวชภัณฑ์กลาง

บุคลากร

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ ให้บริการเวลา 08.00-16.00 น. ทุกวันราชการ

ในวันหยุดราชการให้บริการเฉพาะคลินิกนอกเวลา

ติดต่อเรา

หน่วยงานเวชภัณฑ์กลาง โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ ชั้น G อาคาร 2

ที่อยู่            :  เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

โทรศัพท์       :  074-287640 สายใน ม.อ.7640

Search