หน่วยอำนวยการและพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลทันตกรรม (Quality Administration and Development Unit Dental Hospital)

วิสัยทัศน์ (Vision)

  • โรงเรียนทันตแพทย์คุณภาพเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ในปี พ.ศ. 2570

พันธกิจ ( Mission)

  • จัดการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ การบริการวิชาชีพ การวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิต และบริการวิชาชีพที่เน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและบูรณาการสหสาขา เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมเพื่อบริการชั้นเลิศและสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

เกี่ยวกับเรา (About us)

หน่วยอำนวยการและพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลทันตกรรม มีภารกิจหลัก ดังนี้

เป็นศูนย์กลางระบบเอกสารของโรงพยาบาลทันตกรรม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานให้หน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ได้แก่ ด้านบริหารงานบุคคล, ด้านการเงิน, ด้านธุรการ และด้านเลขานุการ
(ผู้บริหาร 3 ท่าน)  สําหรับรองรับ 19 หน่วยงานของโรงพยาบาลทันตกรรม
รวมบุคลากรจํานวน  186 คน และพนักงานรายคาบ 28 คน

บริการของเรา (Our services)

Search