เทคโนโลยีของเรา

  • การรักษาโรคข้อต่อขากรรไกร การรักษา Orofacial pain
  • การรักษาทันตกรรมรากเทียม (Implant)
  • การผ่าตัดด้วย CO2 laser
  • การผ่าตัด Orthognathic surgery
  • การผ่าตัดขยายกระดูกขากรรไกร (Distraction osteogenesis)
  • การรักษาด้วยเครื่องขยายคลองรากฟันและกล้อง Microscope เป็นต้น

Search