วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านทันตกรรมชั้นเลิศของภาคใต้ ที่ได้มาตรฐานระดับสากลภายในปี 2565

พันธกิจ

  1. ให้บริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพมีมาตรฐานระดับสากลในทุกระดับ โดยเน้นการให้บริการระดับตติยภูมิ ครอบคลุมทุกสาขาแบบองค์รวม
  2. สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ระดับปริญญาตรีและหลังปริญญาในเรื่องสถานที่ฐานข้อมูลและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ (Vision and Mission)

Search