หน่วยเวชระเบียน

หน่วยเวชระเบียน
(Medical Records unit)

บทบาทหน้าที่ (ROLE)

หน่วยเวชระเบียน เป็นหน่วยบริการ ที่ให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกระดับอย่างเสมอภาค ซึ่งการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพนั้นต้องอาศัยความรู้ความสามารถ เทคนิค กลยุทธ์ และทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การจัดทำประวัติเวชระเบียนของผู้รับบริการโดยมีข้อมูลประวัติส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน replicas relojes การซักประวัติผู้ป่วย การคัดกรองผู้ป่วย การเก็บรักษาเวชระเบียนที่มีระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นเอกสารและฐานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์ มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของผู้รับบริการ ทั้งในส่วนของเอกสารและข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเพื่อมุ่งให้เกิดบริการที่ดี มีพฤติกรรมบริการที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

งานบริการเวชระเบียน OPD (OPD Registry service)
งานเวชระเบียนคลินิก (Clinical medical records)

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (Other tasks as assigned)

งานบริการยืม-คืนแฟ้มเวชระเบียน (Borrowing medical record files)

สถานที่ตั้ง (LOCATION)

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชั้น 1 อาคาร 2  ช่องหมายเลข 4-7

Dental Hospital , Faculty of Dentistry , Prince of Songkhla University (Hatyai) Floor 1 , Building 2 , Contact number 4-7.

พันธกิจ (MISSION)

จัดทำฐานข้อมูลการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ (Establish a database of excellent)

ข้อมูลเวชระเบียนครบถ้วน (Entire medical records)

มีระบบการบริหารเวชระเบียนที่ดี (Good medical record management systems)

การบริการเป็นเลิศ ผู้ป่วยพึงพอใจ (Excellent customer service results in happy clients)

เป้าหมาย (TARGET)

ผู้รับบริการได้รับการบริการเวชระเบียนอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง  ตรวจสอบสิทธิผู้รับบริการและส่งตรวจสิทธิได้ถูกต้องเพื่อเอื้อข้อมูลให้งานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ได้ถูกต้องและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในฐานข้อมูลเพื่อเอื้อให้การจัดทำรายงานสถิติต่าง ๆ ถูกต้อง ครบถ้วน (Medical record services are delivered to patients in a convenient, timely, and accurate manner. Verifying service recipients’ eligibility and submitting the appropriate check in the right way will help make the process of accurately calculating medical expenses easier. Create a database with the necessary data to enable accurate and comprehensive statistics reporting.)

โครงสร้าง (STRUCTURE)

โครงสร้างงานเวชระเบียน (Medical Records Unit Structure)

กิจกรรมของหน่วยงาน (ACTIVITIES)

กิจกรรมลงทะเบียนผู้ประสงค์รับวัคซีน COVID 19 ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ (Together with the Faculty of Medicine, registration efforts are being conducted for those who want to get the COVID 19 vaccine)
กิจกรรมเปตองการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ (Petanque tournament for charity Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn wins the Royal Cup)
กิจกรรม 5 ส ประจำหน่วย (Exemplary actions : 5S)
งานปฐมนิเทศนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปี 2566 (Orientation for dental assistant, 2023)

ติดต่อหน่วยงานเวชระเบียน (CONTACT US)

074-287630 หน่วยเวชระเบียน

074-287621 เวชคลินิก ค.รวม 1 (คลินิกศัลยกรรม ขากรรไกรและอายุรศาสตร์ช่องปาก)

074-287622 เวชคลินิก ค.รวม 2 (คลินิกนักศึกษาและคลินิกบัณฑิตเฉพาะทาง 2)

074-287623 เวชคลินิก ค.รวม 3 (คลินิกเด็ก คลินิกจัดฟัน คลินิกป้องกัน คลินิกอวัยวะเทียมและคลินิกปากแหว่งเพดานโหว่)

074-287680 (เวชคลินิก ค.บริการในเวลาราชการ)

แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยงาน (SATISFACTION SURVEY FORM)

แบบประเมินความพึงพอใจ หน่วยเวชระเบียน โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ รูปแบบ Qr-code

สู่ความเป็นมืออาชีพในงานด้านบริการ สนับสนุนการเรียนการสอนและสถิติ

คำถามที่พบบ่อย(FAQ ; FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

การทำบัตรใหม่ออนไลน์ การจองคิวออนไลน์ ทำอย่างไร?

ไม่ได้จองคิวล่วงหน้า มาทำการรักษาได้หรือไม่?

การเลื่อนนัด สามารถทำอย่างไรได้บ้าง?

การขอประวัติการรักษาต้องทำอย่างไรบ้าง?

มีอาการก่อนวันที่นัดหมายต้องทำอย่างไร?

ลืมบัตรประชาชนต้องทำอย่างไร สามารถเข้ารับการรักษาได้หรือไม่?

Search