หน่วยทันตกรรมพระราชทาน

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ โรคฟันเป็นโรคของทุกคน  การที่จะให้ราษฎรผู้ยากไร้และอยู่ห่างไกลความเจริญ  ต้องทิ้งไร่ทิ้งนา  เข้ามารับการรักษาในเมืองคงเป็นไปไม่ได้  หน้าที่ทันตแพทย์จะเดินทางไปดูแลเป็นครั้งคราว”

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้น   นับเป็นจุดเริ่มต้นงานทันตกรรมเคลื่อนที่  หรืองานทันตกรรมชนบทเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้พระราชทานรถทำฟันเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ครบ 1 คัน  พนักงานขับรถและผู้ช่วย  และทันตแพทย์อาสาสมัครจากคณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งละ 2 คน  ออกไปบริการทำฟันและดูแลสุขภาพในช่องปากให้กับราษฎรที่ยากจนตามตำบลและอำเภอต่างๆที่อยู่ห่างไกล  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเจิมรถทันตกรรมเคลื่อนที่คันแรก  เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2513  ที่พระราชวังไกลกังวล  หัวหิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดถวาย  จำนวน 50 ล้านบาท  เพื่อจัดตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทาน 8 สถาบัน  ดังนี้  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยจัดตั้งเป็นกองทุนทันตกรรมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้คณะทันตแพทย์ทั้ง 8 สถาบัน  เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการ  และค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ทางทันตแพทย์เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพช่องปากที่ดี  ในการบริหารกองทุนจะมีคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกคณะฯเป็นกรรมการ  ซึ่งจะมีการประชุมกันเป็นประจำ เพื่ออนุมัติโครงการต่างๆ

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับพระบรมราชานุญาติให้จัดตั้งขึ้น   เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2543  โดยดำเนินงานภายใต้หน่วยทันตกรรมพระราชทานกลาง  ซึ่งมี ศ.(พิเศษ) ทพญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา  เตชะกัมพุช  เป็นผู้อำนวยการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ72พรรษา อันเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และพสกนิกรภาคใต้  ทั้งนี้เพื่อให้บริการทางทันตกรรมเคลื่อนที่แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ภาคใต้  มีอาจารย์ทันตแพทย์จรัลพัฒน์  เขจรบุตร เป็นประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทานคนแรก  และออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานครั้งแรกเมื่อวันที่  27  กันยายน 2543  ณ อำเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้ดีขึ้น โดยจัดทำโครงการพัฒนาต่างๆทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน อย่างไรก็ตามทรงพบว่ายังมีเด็กและประชาชนอีกจำนวนมาก มีปัญหาทางทันตสุขภาพ จึงมีพระราชดำริให้จัดหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ และในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โปรดเกล้าให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยรับผิดชอบให้บริการทางทันตกรรมแก่นักเรียนและราษฎร และจัดทำโครงการทางทันตกรรมที่เหมาะสม ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริ ๕ จังหวัดชายแดนได้แก่ สงขลา ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสตูล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปีสมเด็จย่า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 หน่วยทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ออกหน่วยให้บริการประชาชนครั้งแรก ณ โรงเรียน ตชด.พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย สงขลา

Search