การเลื่อนนัด สามารถทำอย่างไรได้บ้าง

ท่านสามารถ โทรติดต่อ เพื่อเลื่อนนัดในวันและเวลาราชการ อย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันก่อนวันนัดหมาย โดยติดต่อ ดังนี้ครับ

คลินิกบริการทันตกรรม  โทร 074-287680

คลินิกศัลยศาสตร์         โทร 074-287621

คลินิกข้อต่อขากรรไกร    โทร 074-287621,074-287643

คลินิกนักศึกษา          โทร 074-287668                                            

 คลินิกบัณฑิตศึกษาและเฉพาะทาง 1    โทร 074-287705

คลินิกบัณฑิตศึกษาและเฉพาะทาง 2    โทร 074-287622

คลินิกจัดฟัน โทร 074-287623

ศูนย์แก้ไขและฟื้นฟูสภาพความผิดปกติขากรรไกร ใบหน้าหน้า และการบดเคี้ยว(CCDD)

 โทร 074-287713 หรือ 074-287743

 คลินิกทันตกรรมป้องกัน  โทร 074-287623

 คลินิกบริการทันตกรรมนอกเวลาราชการ  โทร 074-287624 หรือ 074-287625

 คลินิกรังสี  ในเวลาราชการ โทร 074-287627 และ นอกเวลาราชการ โทร 074-28770

 หอผู้ป่วย โทร 074-287689 หรือ 074-429887

                   

Search