บทบาทหน้าที่

ห้องปฏิบัติการทันตกรรม ทำหน้าที่ผลิต ซ่อมแซมงานแลปทันตกรรม ให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลทันตกรรม ตามคำสั่งของทันตแพทย์ งานที่ให้บริการปัจจุบัน มีดังนี้

 • งานแลปพลาสติก ได้แก่ งาน Special Tray (ทำถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคล, งาน Bite Block (ทำแท่งกัด), งาน Mounting  (งานยึดแบบหลัก), งาน Temporary plate and tag heuer replica Removable Pacial denture (งานฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วนฐานอะคริลิกและฐานโลหะ), งาน Full denture (ทำฟันปลอมพลาสติกถอดได้ฐานโลหะและพลาสติก), งาน Gum Slip (ทำเหงือกปลอมชนิดถอดได้), งาน Reline (งานเสริมฐานฟันปลอม), งาน Rebase (งานเปลี่ยนฐานฟันปลอม), งาน Repair (งานฟันปลอม)
 • งานทันตกรรมจัดฟัน ได้แก่ งานเครื่องมือคงสภาพฟันบน-ล่าง (Wraparound, Hawley), งานทำเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดไม้แบบใช้แรง (Active plate ), งานทำเครื่องมือคงสภาพฟัน (Passive plate), งานทำเครื่องมือปรับสภาพฟัน (Function) มี 2 แบบคือ Activator และ Twin block, งานทำเครื่องมือขยายฟันบางตำแหน่ง Rapid  Expansion screw (เป็นเครื่องมือขยายขากรรไกร แบบติดแน่นในปากผู้ป่วย), งานทำเครื่องมือคงสภาพฟัน (Space maintainer, Nance holding arch) เป็นเครื่องมือคงสภาพฟันและลิ้น, งานเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft), งาน Nasal crib
 • งานทันตกรรมสำหรับเด็ก ได้แก่ งานทำเครื่องมือกันช่องว่างระหว่างฟัน (Space maintainer), Band&Loop, Nance holding arch, Distal shoes, Tran palatal bar, Lingual holding arch เป็นเครื่องมือกันช่องว่างระหว่างฟันและลิ้น
 • งานด้านเครื่องมือ ศัลยศาสตร์ใบหน้าและขากรรไกร  ได้แก่
  – ยึดแบบหลักแบบศัลย์ (Mount articulator) : ทำ Wafer, ทำ Arch bar
  – ยึดแบบหลักแบบศัลย์ (Mount articulator) : ทำ Wafer, ทำ Arch bar
  – ทำ Stent สำหรับงานผ่าตัด : ทำ Soft splint, ทำ Set up model ศัลย์
  – ทำฟันปลอมถอดได้แบบถอนฟันแล้วใส่ทันที (Immediate TP)                   
 • งานแลป Dental Implant
  – ทำ Model สำหรับงาน Implant
  – ทำเครื่องมือวัดความหนาของเหงือก ( Temp plate)
  – ทำ Surgical guide สำหรับ Implant
 • งานด้าน (TMJ) แก้ปัญหาปวดบริเวณใบหน้าและขากรรไกร
  – งาน Soft splint (ทำเผือกฟันชนิดนิ่ม)
  – งาน Occlusal hard splint (ทำเฝือกฟันชนิดแข็ง)
  – งาน Brux checker
  – งาน Occlusal soft hard splint
 • งานแลป  Maxillofacial  ได้แก่ งานทำตาเทียม/จมูกเทียม/หูเทียม/นิ้วเทียม
 • งาน 3D Printing ได้แก่ งาน Occlusal wafer, งาน Surgical guide, งาน Palatal splint, งานหัวกะโหลก, งานขากรรไกร, Clear retainer, Retractor
 • งานเครื่องมือกันกรน ได้แก่ Telescopic Herbst, TAP-3, Somnodent
 • งาน เตรียม Cast  ได้แก่ งาน working model ไม่ต่อฐาน, งาน working model ต่อฐาน, งาน study model ของงานทันตกรรมจัดฟัน, งาน study model ต่อฐานแบบ Ortho สำหรับงานผ่าตัด, Duplicate cast, Boxing, Alter cast

สนับสนุนการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี

 • ปฐมนิเทศนักศึกษาเรื่องการขอรับบริการงานห้องปฏิบัติการทันตกรรมก่อนนักศึกษาลงปฏิบัติงานในคลินิก
 • สาธิตการทำงานแลปพลาสติก แลปโครงโลหะและพอร์ซเลน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ปีละ 1 ครั้ง)
 • สอนและสาธิตการทำ Occlusal splint และ Soft splint สำหรับนักศึกษาปีที่ 4
 • ลง flask และ pack งานผู้ป่วยที่ให้บริการโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และ 6 ทุกรายตลอดปีการศึกษา
 • ให้คำปรึกษา และคำแนะนำในการทำงาน lab แก่นักศึกษาที่มาปรึกษาตลอดทั้งปี

สนับสนุนการเรียนการสอนระดับหลังปริญญา

 • ปฐมนิเทศนักศึกษาเรื่องการขอรับบริการงานห้องปฏิบัติการทันตกรรมก่อนนักศึกษาลงปฏิบัติงานในคลินิก
 • สาธิตการทำงานตามคำสั่งของอาจารย์ทันตแพทย์ เช่น vacuum sheet, base plate bite block, แลปโครงโลหะและพอร์ซเลน

สนับสนุนงานวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์

 • Clear retainer (3D Printing) คลินิกจัดฟัน
 • Retractor (3D Printing) สำหรับใช้ในงานผ่าตัด คลินิกศัลยศาสตร์
 • Hard splint (Soft hard) คลินิกจัดฟัน

Search