บุคลากร

นางสาวอารยา ทองมาก
พยาบาลปฏิบัติการ
หัวหน้างานเวชภัณฑ์กลาง
นายอดุลย์ มุสิกะพงศากุล
พนักงานผลิตทดลอง                                  
นางจรรยา สวัสดิรักษา
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลชำนาญงาน
นางสาวกัลยาณัฏฐ์ สุวลักษณ์
พนักงานห้องปฏิบัติการ
นางสาวอ้อยใจ ชอบหวาน
พนักงานทางการแพทย์
นางปิยรัช อุนทริจันทร์
ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน
นางพัจนา แก้วทอง
ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน
นางสาวกมลสุวรรณ นฤมิตวงศ์
แม่บ้าน
นายธีรภัทร อุไรรัตน์
แม่บ้าน
นางระรินทร์ พูลกิจ
แม่บ้าน
นางสาวนุสนา ปุนยัง
แม่บ้าน
     นางสาวกนกวรรณ เกื้อช่วย
แม่บ้าน
นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์นวล
          แม่บ้าน

Search