ผลงาน / กิจกรรม

เครื่องมือสําหรับผู้ป่วยทารกปากแหว่งเพดานโหว่ (New Born)
ณ โรงพยาบาลมหาราช
สัมนาหน่วยปฏิบัติการทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์
21 ตุลาคม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทอดผ้าป่า คณะทันตแพทยศาสตร์

ออกหน่วย ฟันเทียมพระราชทาน จังหวัดตรัง
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว

ออกหน่วย ฟันเทียมพระราชทานจังหวัดระนอง พ.ศ.๒๕๖๒

Search