ลืมบัตรประชาชนต้องทำอย่างไร สามารถมาเข้ารับการรักษาได้หรือไม่

ได้ครับ

โดยผู้ป่วยสามารถ แจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก แทนการเสียบบัตรประชาชนได้ หรือสามารถ แจ้ง HN กรณีที่มีและท่านทราบ HN ของตัวเอง ท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง เพื่อประสงค์เข้ารับการรักษาในวันดังกล่าวได้                    

แต่กรณีท่านใช้ สิทธิการรักษาข้าราชการเบิกจ่ายตรงหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น cartier replica watches ท่านจะต้องสำรองจ่ายและเอาใบเสร็จรับเงินไปทำการเบิกในภายหลัง ครับ

ซึ่ง หลักฐานการยืนยันตัวตน หากท่านมีสิทธิการรักษาข้าราชการเบิกจ่ายตรงหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(ทั้งในส่วนของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัว) ก็คือ กรณี อายุ 7 ปีขึ้นไป จะใช้บัตรปรจำตัวประชาชน และกรณี อายุต่ำกว่า 7 ปี จะใช้สูติบัตร ครับ

Search