หน่วยปฏิบัติการทันตกรรม

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นแลปคุณภาพ บริการงานแลปชั้นเลิศ ที่ทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์
และผู้รับบริการเชื่อมั่นที่สุดในภาคใต้ ภายในปี 2570

พันธกิจ

การจัดการการให้บริการงานแลปทางทันตกรรมที่มีมาตรฐานในการทำงาน ทั้งในด้านการผลิต และการบริการวิชาการ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรเพื่อคุณภาพงานที่ดี และการบริการงานแลปชั้นเลิศ เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ ตามนโยบายคุณภาพของคณะฯ

บริบท

งานห้องปฏิบัติการทันตกรรมมีหน้าที่ผลิตเครื่องมือทางทันตกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างปลอดภัยและมีความพึงพอใจของทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ รวมถึงสนับสนุนงานวิชาการ การเรียน การสอน งานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์

เป้าหมาย

  • ผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • ชิ้นงานเสร็จทันตามเวลา
  • ทันตแพทย์ผู้สั่งงานมีความพึงพอใจ

ขอบเขตการบริการ

  1. ให้บริการด้านงานแลปทันตกรรม ได้แก่ ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานพลาสติก งานทันตกรรมจัดฟัน งานทันตกรรมสำหรับเด็ก งานเครื่องมือสำหรับงานศัลย์ งานเครื่องมือด้านข้อต่อขากรรไกร งานเครื่องมือสำหรับใบหน้าและขากรรไกร (Maxillofacial Prosthetic) งานเครื่องมือกันกรน งาน 3D Printing
  2. บริการรับส่งงานแลปนอกให้แก่ทันตแพทย์ และนักศึกษาทันตแพทย์ก่อนและหลังปริญญา
  3. บริการจัดซื้อและเบิกวัสดุให้แก่นักศึกษาปริญญาโท และ Resident
  4. สนับสนุนวิชาการการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ และทันตแพทย์หลังปริญญา
  5. สนับสนุนงานวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์

Search