ไม่ได้จองคิวล่วงหน้ามาทำการรักษาได้หรือไม่

ผู้ป่วยสามารถ มารับคิวรักษาด้วยตัวเอง(Walk-in)ได้ เริ่มจ่ายคิวแรก เวลา 07:15 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการครับ

Search