ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอลทางทันตกรรม

  • สนับสนุนงานวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมของศูนย์ฯ
  • ให้บริการด้านการผลิตชิ้นงาน โดยใช้เครื่องมือดิจิตอลทางทันตกรรม
  • ให้บริการด้านวิชาการต่าง ๆ ช่วยสอนถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลทางทันตกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
  • ให้บริการช่วยงานข้างเก้าอี้ในระหว่างการรักษาผู้ป่วยด้วยการใช้เครื่องมือดิจิตอลและดูแลงานดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับงานขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์
  • สนับสนุนผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ฯสนับสนุน

Search