Q&A (ถามตอบ)

 • สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สิทธิบัตรทอง / สิทธิ 30 บาท ) 

Q : จะทราบได้อย่างไรว่ามีสิทธิ 30 บาทอยู่ที่โรงพยาบาลไหน

A : ช่องทางในการตรวจสอบสิทธิรักษาได้ด้วยตัวเอง มีดังนี้

 1. ติดต่อด้วยตัวเองที่โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานเขต กทม. 19เขต และสปสช.เขตพื้นที่ 1 -13
 2. ผ่านทางโทรศัพท์ โทรสายด่วน สปสช.1330 กด  2 ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเครื่องหมาย #
 3.  ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ สปสช. เพียงกรอกเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และอักษรตามรูปภาพ ตามลิ้งค์นี้ http://eservices.nhso.go.th/

4. ผ่านทาง Application สปสช.สามารถตรวจสอบสิทธิบัตรทองผ่านทางโทรศัพท์มือถือ โดยติดตั้งแอพสแกน QR Code ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ios และ Android จากนั้นเข้าใช้งานในฟังก์ชั่น การตรวจสอบสิทธิ อีกทั้งยังให้ข้อมูลความรู้เรื่องการลงทะเบียน สิทธิประโยชน์อื่นๆ

Q :.ต้องการใช้สิทธิ30 บาทรักษาที่โรงพยาบาลทันตกรรมต้องทำอย่างไร

A : ต้องขอใบส่งตัวมาจากโรงพยาบาลต้นสังกัด โดยใบส่งตัวต้องระบุส่งถึง โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  พร้อมระบุหน่วยงานที่รับรองค่ารักษาจึงจะใช้สิทธิได้

Q : ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

A : – หนังสือส่งตัวฉบับจริงพร้อม ถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ  – สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา 2 ฉบับ        

      กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรและสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

Q : สิทธิ 30 บาทสามารถรักษาได้ฟรีทุกอย่างหรือไม่

A : รักษาฟรีได้ตามที่ชุดสิทธิประโยชน์ครอบคลุม  หากสิทธิไม่ครอบคลุมผู้ป่วยต้องชำระค่ารักษาเอง

Q : สิทธิ 30 บาท รักษาอะไรได้บ้าง

A :  ชุดสิทธิประโยชน์ทันตกรรมมีดังดังนี้ –การถอนฟัน –การอุดฟัน –การขูดหินปูน – ผ่าฟันคุด -การทำฟันเทียมฐานพลาสติก –การใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ –การจัดฟันในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ –การรักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม การตรวจวินิจฉัยสภาพของโรคในช่องปาก

Q : ต้องนำสำเนาใบส่งตัวมาทุกครั้งที่เข้ารับการรักษาหรือไม่

A : ต้องนำสำเนาใบส่งตัวและเอกสารประกอบการใช้สิทธิมาทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา

Q : มีใบส่งตัวของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สามารถใช้กับโรงพยาบาลทันตกรรมได้หรือไม่

A : ใช้ไม่ได้เพราะโรงพยาบาลทันตกรรมเป็นคนละโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

Q : มีบัตรพิการสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันตกรรมได้หรือไม่

A : กรณีมีบัตรพิการอยู่ต่างจังหวัดและมีสิทธิพิการ(ท.74) ในระบบตรวจสอบสิทธิของสปสช.สามารถใช้บัตรพิการโดยไม่ต้องมีใบส่งตัวได้ แต่กรณีบัตรพิการในจังหวัดสงขลาต้องขอใบส่งตัวมาจากโรงพยาบาลต้นสังกัดก่อนจึงจะใช้สิทธิได้

 • สิทธิประกันสังคม

Q : สิทธิประกันสังคมเข้ารับการรักษาทันตกรรมอะไรได้บ้าง

A : สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมของสิทธิประกันสังคมมีดังนี้

 • การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง 900 บาท/ปี
 • กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วนให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500  บาท  ภายในระยะเวลา  5  ปีนับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

          (ก)  1-5 ซี่   เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน  1,300 บาm

          (ข)  มากกว่า 5 ซี่   เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท  

 • กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก  ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา  5  ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
 •   (ก)  ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง  เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน
  2,400  บาท
 •  (ข)  ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง  เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน  4,400 บาท        

Q : จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าเบิกค่ารักษาครบตามสิทธิแล้ว

A : สามารถตรวจสอบผ่านทาง Mobile Applicatiom โดยลงทะเบียนเพื่อใช้งานได้ที่หน้าเวป http://www.sso.go.th/ หรือสมัครผ่านแอปพลิเคชั่นชื่อว่า SSSO Connect

Search