ผศ.ดร.ทพญ.สุพาณี บูรณธรรม

ผศ.ดร.ทพญ.สุพาณี บูรณธรรม
Asst.Prof.Dr.Supanee Buranadham, D.D.S., Ph.D.
Lecturer

Education
DDS, Chulalongkorn University, Thailand
Dip.in Clin.Sc. (Prosthodontics), : Dental Material and Maxillofacial Prosthesis
Ph.D., Iowa University, USA

Contact address
Department of Prosthetic Dentistry, Faculty of Dentistry,
Prince of Songkhla University, Hatyai, Songkla, 90112
Telephone: +66-(0)7428-7660
Email address :

Publication
1. Wee AG, Buranadham S. A new and easy method of stabilizing casts with cyanoacrylate. J Prosthet Dent. 1998 Feb;79(2):239.
2. Hoyer SA, Stanford CM, Buranadham S, Fridrich T, Wagner J, Gratton D. Dynamic fatigue properties of the dental implant-abutment interface: joint opening in wide-diameter versus standard-diameter hex-type implants.J Prosthet Dent. 2001 Jun;85(6):599-607.
3. ศศิวิมล เสนาะกรรณ์, สุพาณี บูรณธรรม, เล็ก สีคง. การเสริมความแข็งแรงฐานฟันเทียมอะคริลิก ด้วยเส้นใยไหม J Dental MAHIDOL DENT.J. 2007 ; 27(3): 195-204.
4. Panita Chantanawilas, Supanee Buranadham, Kamonphan Nuangsri, Chaimongkon Peampring. Mechanical fatigue of monolithic all-ceramic crowns in vitro. Songkanakarin Dent. J. Vol.2:No.2 July-December 2,2014.
5. สุพาณี บูรณธรรม, กุลธิดา บัวทอง, ชนินทร์ จิตติถาวร, นุสรา ศรีแสง, วรพงศ์ สิชฌน์เศรษฐ์.
การพัฒนาปูนปลาสเตอร์เพื่อใช้ในการยึดชิ้นหล่อเข้ากับกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง. ว.ทันต.สงขลานครินทร์, 2559; 4(2): 14-27.
6. สุพาณี บูรณธรรม, ณัฐจิรา จิตตภาวร, ณัฐธิดา ตรีรัตนพันธ์, ธนพร อุดมวิทยาไกร, บุษดี กังสังข์, พจนลักษณ์ เก้าเอี้ยน, พรนลัท เหมไพบูลย์,  สุพรรษา พงศ์ติวัฒนากุล. ประสิทธิภาพของวิธีต่างๆในการคงความนิ่มของวัสดุปรับภาวะเนื้อเยื่อสองชนิด. ว.ทันต.สงขลานครินทร์, 2559; 4(1): 30-50.
7. ณัฐพล พินิจพรชัย, สุพาณี บูรณธรรม. การหามิติแนวดิ่งของใบหน้าส่วนล่างโดยใช้การออกเสียงภาษาไทย. ว.ทันต.สงขลานครินทร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2561, หน้า 26-56.
8. Thammajaruk, Putsadeeporn; Buranadham, Supanee; Thanatvarakorn, Ornnicha; et al. Influence of glass-ceramic coating on composite zirconia bonding and its characterization. DENTAL MATERIALS, 2019; 35(1): 105-113.
9. Thammajaruk, Putsadeeporn; Buranadham, Supanee; Thanatvarakorn, Ornnicha; et al. Influence of Nano-structured Alumina Coating on Composite-Zirconia Bonding and its Characterization. JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY, 2018; 20(3): 233-242
10. ชนานาถ ไชยดิษกุล, สุพาณี บูรณธรรม. คุณสมบัติของปลาสเตอร์หินประเภทที่ 3 ที่ผสมสารละลายโพแทสเซียมซัลเฟต หรือโพแทสเซียมคลอไรด์. ว.ทันต.สงขลานครินทร์, ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2562 หน้า 40-55
11.  Putsadeeporn Thammajaruk, Markus B. Blatz, Supanee Buranadham, Massimiliano Guazzato, Yu Wang. Shear bond strength of composite cement to alumina-coated versus tribochemical silica-treated zirconia. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2020; 105 (May 2020, Article 103710): 1-6. (scopus / ISI Q2)
12. Thammajaruk, P., Buranadham, S., Guazzato, M., Wang, Y. Shear Bond Strength of Composite Cement to Lithium-Disilicate Glass-coated Zirconia Versus Alumina Air-abraded Zirconia. Journal of adhesive dentistry, 2021, 23(3), pp. 267–275. (scopus / ISI Q3)
13. Putsadeeporn Thammajaruk, Supanee Buranadham, Massimiliano Guazzato, Michael V.Swain. Influence of ceramic-coating techniques on composite-zirconia bonding: Strain energy release rate evaluation. Dental materials, Volume 38, Issue 2, February 2022, Pages e31-e42. (Scopus / ISI Q1)
14. Thammajaruk, P., Buranadham, S., Prasansuttiporn, T., Guazzato, M. Influence of a Novel Lithium Disilicate Coating on Composite-Zirconia Bonding and Bond Characterization. International Journal of Prosthodontics, 2023. 36(2), pp. 172–180.
15. Petposri, S., Thuaksuban, N., Buranadham, S., Suwanrat, T., Punyodom, W., Supphaprasitt, W. Physical Characteristics and Biocompatibility of 3D-Printed Polylactic-Co-Glycolic Acid Membranes Used for Guided Bone Regeneration. Journal of Functional Biomaterials, 2023:14(5), 275.

Conference and Proceeding
1. P. DAOSODSAI, S. BURANADHAM, W. PANYANONG, and S. RATANASATHIEN. The Effect of Dentin Desensitizers on Crown Retention. 20th Annual Scientific Meeting of the Southeast Asia Division and Southeast Asia Association for Dental Education – 16th Annual Scientific Meeting (Sept. 1-4, 2005), Malacca, Indonesia.
2. T. KITTITHAMARAT, S. BURANADHAM, K. NUANGSRI, and J. CHUENARROM. Strength of PMMA Reinforced with Acid-Etched Polyaramid fibers. International Association for Dental Research – 20th Annual Scientific Meeting of the Southeast Asia Division and Southeast Asia Association for Dental Education – 16th Annual Scientific Meeting (Sept. 1-4, 2005) Malacca, Indonesia.
3. Thongbai-on W, Aksornmuang J, Buranadham S. Bond strength of fiber post to root canal dentin using various resin-based luting agents. Proceeding for the 19th Thaksin University Annual Conference 24-25 September, 2009; P27 (CD)

Search