โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โครงการEdPEx300 และการยื่นขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 (Mock up)

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โครงการEdPEx300 และการยื่นขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 (Mock up)
    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โครงการ EdPEx300 และการยื่นขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 (Mock up) ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาโอกาสในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการองค์กร เกิดผลลัพธ์ที่ดี สามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และบรรลุวิสัยทัศน์ ในการเป็น “โรงเรียนทันตแพทย์คุณภาพเพื่อประโยชน์ของมนุษย์”
   ซึ่งคณะฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และผู้ตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ในการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์

share  this story

Facebook
Twitter
Email
ข่าวล่าสุด

Search