คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.  เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่  28  กุมภาพันธ์  2566

– สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (ป.โท, ป.บัณฑิต)
– สาขาเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ (ป.โท)
– สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ป.โท, ป.บัณฑิต)
– สาขาทันตสาธารณสุข (ป.โท)
– สาขาทันตกรรมบูรณะ (ป.โท, ป.บัณฑิต)
– สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (ป.โท)
– สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์และทันตกรรมบูรณะ (ป.บัณฑิต)
– สาขาปริทันตวิทยา (ป.โท, ป.บัณฑิต)
– สาขาอายุรศาสตร์ช่องปาก (ป.โท, ป.บัณฑิต)
– สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความปวดช่องปากใบหน้า (ป.โท)
– สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) (ป.เอก)
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา/วิชาเอก
จำนวนที่เปิดรับ (คน)
รายละเอียดเพิ่มเติม
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
5
คลิก
· วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
· วิชาเอกศัลยกรรมรากเทียม
 
 
 สาขาวิชาเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ
5
คลิก
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
 
คลิก
·  วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ
3
 
·  วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์
3
 
·   วิชาเอกปริทันตวิทยา
2
 
·   วิชาเอกอายุรศาสตร์ช่องปาก
1
 
·   วิชาเอกทันตกรรมบดเคี้ยวและความปวดช่องปากใบหน้า
1
 
·   วิชาเอกทันตสาธารณสุข
5
 
·   วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์
2-4
 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ (ป.บัณฑิต)
สาขาวิชา/วิชาเอก
จำนวนที่เปิดรับ (คน)
รายละเอียดเพิ่มเติม
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

 

คลิก
·  วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ
5
 
·  วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์และทันตกรรมบูรณะ
5-7
 
·  วิชาเอกปริทันตวิทยา
3
 
·  วิชาเอกอายุรศาสตร์ช่องปาก
2
 
·  วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
5
 
·  วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ (เปิดรับเฉพาะนักศึกษาวุฒิบัตร
   สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มอ.)
2
 
ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชา/วิชาเอก
จำนวนที่เปิดรับ (คน)
รายละเอียดเพิ่มเติม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)
10
คลิก

share  this story

Facebook
Twitter
Email

Search