คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.  เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566  รอบรับสมัครตลอดปี
รับสมัครตั้งแต่วันที่  มีนาคม  2566

– สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (ป.โท)
สาขาทันตสาธารณสุข (ป.โท)
– สาขาทันตกรรมบูรณะ (ป.โท, ป.บัณฑิต)
– สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (ป.โท)
– สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์และทันตกรรมบูรณะ (ป.บัณฑิต)
– สาขาปริทันตวิทยา (ป.โท, ป.บัณฑิต)
– สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) (ป.เอก)
รายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละสาขา …link ไปที่ข้อมูลในตาราง….
สมัครออนไลน์  https://grad-mis.psu.ac.th/admission/home.php
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชา/วิชาเอก
วันที่ปิดรับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ (คน)
รายละเอียดเพิ่มเติม
Ø สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
· วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
· วิชาเอกศัลยกรรมรากเทียม
8  มี.ค. 66
5
คลิก
Ø สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
 
 
คลิก
·  วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ
20  มี.ค. 66
3
 
·  วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์
3
 
·  วิชาเอกปริทันตวิทยา
2
 
·  วิชาเอกทันตสาธารณสุข
15  พ.ค. 66
5
 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ (ป.บัณฑิต)
สาขาวิชา/วิชาเอก
วันที่ปิดรับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ (คน)
รายละเอียดเพิ่มเติม
Ø สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
 
 
คลิก
·  วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ
20  มี.ค. 66
5
 
·  วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์และทันตกรรมบูรณะ
5-7
 
·  วิชาเอกปริทันตวิทยา
3
 
ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชา/วิชาเอก
จำนวน
ที่เปิดรับ (คน)
รายละเอียดเพิ่มเติม
Ø สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
(หลักสูตรนานาชาติ)
10
คลิก

share  this story

Facebook
Twitter
Email

Search